– Zakładanie, pomiar i wznawianie punktów poziomej osnowy szczegółowej oraz osnowy pomiarowej,
– Zakładanie i pomiar punktów szczegółowej osnowy wysokościowej,
– Pomiary sytuacyjno-wysokościowe oraz opracowywanie ich wyników, w tym sporządzanie mapy zasadniczej,
– Tyczenie budynków (budowli),obsługa budowy i montażu,
– Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne,
– Sporządzanie map do celów projektowych.

Kontakt

Przedsiębiorstwo Geodezyjne „TERRA”